ปรึกษาจัดเบอร์ ศาตร์แดนมังกร

Home page

Judge D

 จัดดี

0        0

 ิ

เบอร์พลิกชีวิต เสริมพลังชีวิต มหัศจรรย์ รหัสพลังตัวเลข 

รับรองความมหัศจรรย์ โดยครูชาวจีน

จัดเบอร์ เปลี่ยนเบอร์ พลิกชีวิต ชีวิตสวยด้วยสองมือเรา

อดีตเปลี่ยนไม่ได้ แต่ปัจจุบัน เราเลือกได้! 
เราเลือกที่จะคิด และลงมือทำ

羊老师

ศาสตร์ต้นฉบับแห่งเอเชีย

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

ตัวเลข

หลีกเลี่ยง

อัปมงคล

กาลกิณี

อันตราย

ร้าย

ห้าม

126 132 138 231 237 238 260 270 312 

555 53 54 58  59   13 14 24 39   74 250 0

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

JD’s Four Crowns

มงกุฎทั้ง ๔ แห่งชีวิตของจัดดี

Home page
Home page

สุขภาพ มั่งคั่ง ความรัก ความสุข

Health สุขภาพกาย สุภาพใจ

Wealth ทรัพย์สมบัติ (ระดับความพึงพอใจ)

Love รักคือทุกสิ่งทุกอย่าง: บริสุทธิ์ / ยาก / หวาน / น่ากลัว

Happiness หลงใหล รุ่งเรือง ในความรู้สึกเชิงบวก: พอใจ - โคตรสุข

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

the Power of Focus (พลังมหัศจรรย์อย่างชัดเจน)

มีสติที่จดจ่อและมั่นคงกับเป้าหมายที่เรากระทำ

การจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีสติจะทำให้เกิด

การตระหนักรู้ตนเอง และจิตสำนึกต่อการกระทำ

Layers of Focus (เลือกสิ่งที่ต้องการอย่างมีระดับ)

จัดลำดับความสำคัญ ๑ ๒ ๓ หนึ่ง สอง สาม

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

© 2019 by JudgeD